Toetredingsprotocol KLB20 november 2015

Leegstandbeheer vraagt om een flexibele wijze van bedrijfsvoering. Dat lijkt zich op het eerste gezicht minder goed te verdragen met formele regels die de privacy van tijdelijke gebruikers van leegstaand onroerend goed moeten waarborgen. Bij kwaadwillige gebruikers zou dit zelfs kunnen leiden tot (een mogelijk opzettelijke) frustratie van effectief beheer.
Het is van groot belang dat de privacy van iedere tijdelijke gebruiker gewaarborgd is. Fatsoenlijke omgangsvormen en respect voor het privéleven zijn daarbij de uitgangspunten. Om die reden worden al onze medewerkers hierop expliciet en met regelmaat geïnstrueerd.

Leegstandbeheer heeft altijd te maken met een tijdelijke situatie, waardoor er allerlei acute activiteiten moeten worden ondernomen die in relatie staan met een toekomstige invulling van het vastgoed. Deze zullen door de gebruikers in alle redelijkheid moeten worden gedoogd. Dat is nu eenmaal de prijs die de gebruikers moeten betalen om voor een lage vergoeding te kunnen wonen of werken. Mocht men daar niet toe bereid zijn, dan geeft het toetredingsprotocol de mogelijkheid sancties toe te passen die zelfs zouden kunnen leiden tot uitzetting of opzegging van de overeenkomst. Het protocol geeft minimumregels en randvoorwaarden voor toetreding en gebruik van leegstaande panden. Deze regels en randvoorwaarden vormen de basis voor uitvoeringsafspraken tussen de leegstandbeheerder en de tijdelijke gebruiker. Van groot belang zijn dus de goede afspraken die beheerders maken met gebruikers op werkvloerniveau. Men dient begrip te hebben voor de verschillende positie van beide partijen. Een loyale opstelling van zowel beheerder als gebruiker is daarbij noodzakelijk.

Het Keurmerk Leegstandbeheer heeft richtlijnen opgesteld om de betreding van een object dat tijdelijk wordt beheerd te reguleren. Het volledige toetredings- en gebruiksprotocol per 1 januari 2016 is terug te vinden via de volgende link;  Toetredings- en gebruiksprotocol KLB.