Kleine herstellingen19 april 2016

In de praktijk blijkt dat veel klein onderhoud door tijdelijke gebruikers zelf kan worden opgelost. In alle gevallen geldt: als je het probleem zelf kunnen oplossen, mag je het doen. Kleine herstellingen dienen in elk geval door bewoners zelf te worden uitgevoerd.

Kleine herstellingen zijn reparaties die door of vanwege de huurder of gebruiker moeten worden hersteld. Deze komen ook voor rekening van de gebruiker of huurder. In het besluit kleine herstellingen lees je tot in detail welke onderhoudszaken door de huurder of gebruiker moeten worden uitgevoerd. Doorgaans zijn dit voor de hand liggende zaken als het binnenschilderwerk, maar ook het legen van een bezinkput of het verhelpen van een verstopping komen voor rekening van de gebruiker. Als je er zelf niet uitkomt of het om een grotere klus gaat, neem dan contact op met ons kantoor.

Herstelwerkzaamheden bij nieuwe bewoning
De Kabath noteert bij aanvang welke herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Voor ons is van belang te weten welke zaken het gevolg zijn van het gebruik door een vorige huurder, gebruiker of eigenaar en welke zaken worden geacht te zijn ontstaan door de huidige huurder of gebruiker. Zo zal een verstopping van de WC kort na het verhuizen vaak niet te wijten zijn aan de huidige gebruiker.  Voor vragen hierover raden wij je aan contact op te nemen met de desbetreffende objectmanager.


Besluit kleine herstellingen

Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van herstellingen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Besluit kleine herstellingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 november 2002, nr. MJZ2002095609, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
De Raad van State gehoord (advies van 17 januari 2003, nr. W08.02.0520/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 april 2003, nr. MJZ2003025743, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
De herstellingen aangewezen in de bijlage behorend bij dit besluit worden in ieder geval aangemerkt als kleine herstellingen als bedoeld in artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kleine herstellingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 8 april 2003

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
H. G. J. Kamp

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

Uitgegeven de negenentwintigste april 2003

De Minister van Justitie,
J. P. H. Donner

Bijlage behorende bij artikel 1 van het Besluit kleine herstellingen

a. het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zonodig het behangen van de binnenmuren;
b. de voorbereidende werkzaamheden voor de onder a omschreven werkzaamheden, waaronder in elk geval het plamuren, schuren en opvullen van gaatjes, butsen en geringe (krimp)scheuren;
c. het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen van de woonruimte, waaronder in elk geval loszittende:
– trapleuningen, deurknoppen en drempels;
– elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen;

d. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte, die gemakkelijk zijn te vervangen en zich binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden, waaronder in elk geval:
– kraanleertjes en andere eenvoudig te vervangen onderdelen van kranen;
– deurknoppen en sloten, hang- en sluitwerk van de deuren en ramen;
– vloer- en plafondroosters;
– sleutels van binnen- en buitensloten;
– garnituur voor douche- en toiletruimte;
– garnituur voor de w.c.;
– elektrische schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel,- telefoon- en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken;

e. het gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid en zonodig oliën en smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen, waaronder in elk geval:
– scharnieren van deuren, luiken en ramen;
– sloten;
– kranen;

f. het treffen van voorzieningen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen;
g. het vervangen van lampen aan de buitenzijde van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke (buiten)ruimten;
h. het vervangen van beschadigde ruiten en ingebouwde spiegels, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;
i. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, onderhouden en vervangen van onderdelen van technische installaties, gelegen binnen het woonruimtegedeelte van het gehuurde en daar deel van uitmakend, voorzover deze werkzaamheden onderhoudstechnisch eenvoudig zijn en geen specialistische kennis vereisen, waaronder in elk geval: – het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie;
– het opnieuw opstarten van de verwarmingsinstallatie na uitval;
– het vervangen van filters van de (mechanische) ventilatie en het schoonhouden van de roosters;

j. het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen, indien noodzakelijk en voorzover aan deze werkzaamheden geen noemenswaardige kosten verbonden zijn;
k. het, zonder dat daaraan noemenswaardige kosten verbonden zijn, vervangen en vernieuwen van bestanddelen en onderdelen van de woonruimte welke zich buiten het woonruimtegedeelte van het gehuurde bevinden en die gemakkelijk zijn te vervangen, waaronder in elk geval:
– onderdelen van de brievenbus;
– onderdelen van de buitenlamp;
– onderdelen van de carport;
– onderdelen van de vlaggenstokhouder;

l. het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen, zodanig dat deze onroerende aanhorigheden een verzorgde indruk maken, waaronder in elk geval:
– bij eerste bewoning van een woonruimte de tot het woonruimtegedeelte van het gehuurde behorende tuin of erf: de aanleg van de tuin of erf met uitzondering van de aanleg van opritten en toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding;
– het egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde;
– het regelmatig maaien van het gras,
– het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen;
– het vervangen van gebroken tegels;
– het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen;
– het vervangen van beplanting die is doodgegaan;
– het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen;
– indien de erfafscheidingen zijn geverfd of gebeitst: erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen;

m. het zonodig vegen van schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
n. het schoonhouden en zonodig ontstoppen van het binnenriool tot aan het aansluitpunt vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel op het hoofdriool, voorzover deze riolering voor de huurder bereikbaar is;
o. het schoonhouden en zonodig ontstoppen van de vuilstortkoker en het schoonhouden van de vuilniscontainerruimte, voorzover deze voorziening en ruimte voor de huurder bereikbaar zijn;
p. het schoonhouden van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en van de gemeenschappelijke ruimten;
q. het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
r. het bestrijden van ongedierte, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover de aanwezigheid van dit ongedierte geen gevolg is van de bouwkundige situatie van de woonruimte;
s. het regelmatig schoonhouden van goten en regenafvoeren, voorzover deze voor de huurder bereikbaar zijn;
t. het regelmatig verwijderen van zwerfvuil;
u. het verwijderen van graffiti, voorzover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voorzover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is;
v. het legen van zink- en beerputten en septictanks.

Wil je meer weten over kleine herstellingen?
Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over kleine herstellingen en welke onderhoudswerkzaamheden jij zelf kunt

doen? Neem dan contact op met ons kantoor.